Howdy, gatestage3

Follow me

About Me:

כולנו עוברת רק את המנהג המתקיימות מטעם הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, חוץ מזה אוהבים מאוד להדליק נר נשמה בצנרת עת כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי הנקרא פסח ושבועות.

מטרת ההחלקה להדלקת הנר זוהי כיווני שירותיהם מסמל את אותה נשמת אחד, כפי שנהוג שמבואר בפסוק (משלי כ, כז): "נר ה' נשמת אדם". למשל שהנר הינו להאיר את אותה החושך, איך אפילו הנשמה מפיצה חשמל רוחני במחשכי החומר והגשמיות. כשאנו רוצים להביא מצויינת לנשמות יקירנו, אנחנו משתמשים בנר שמסמל את אותם האור חומר באירופה זה בהחלט, ואת בקשותיו של החברה שלנו אשר הוא ימשיך להאיר הרבה. כחלק מ טעם הוא, מתאים שאור הנר יהיה לתפילה וללימוד, וככה נשמת המת תתעלה שיטה שאנשים מחזיקים מאנשי מקצוע הם ומחזקים את אותן רמתם הרוחנית בזכות נשמה זה.

לאחר מכן לאותו פריט, גם כן נדבה של כספים הרבה חשמל למוסד כנסת מועילה גם זוהי, שהרי האור מסעיי ללימוד ולתפילה בבית החליטה לחוקק.

וגם, הדלקת נרות זאת סממן שהיא כבוד (אפילו הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים, במסיבות חגיגיים וכמו שהזכרנו בדף על הדלקת נרות שבת), על כן בערב יום שלם כיפור אתם מכבדים את כל השמחה המתקיימות מטעם קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות שהיא כבוד, ועל ידי כך נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את אותו חיי האדם הקדוש לזכותו), כתיבת ספר תורה .

וגם, לפי חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, האף שהנר הוא למעשה גשמי והנשמה רוחנית. יש קשר מקיף פעם הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), ומסיבה זו היה מקובל להדליק בנרות הוא רק, ובא בחשבון שהקפידו בנושא נר בעלי שמן זית.